Vzdelávacia oblasťPredmet / Ročník12345Spolu
Jazyk a komunikáciaSlovenský jazyk a literatúra333312
Francúzsky jazyk a literatúra2076639
Cudzí jazyk334414
Človek a hodnotyEtická výchova / náboženská výchova11
Človek a spoločnosťDejepis2226
Geografia224
Občianska náuka213
Človek a prírodaFyzika1333111
Chémia1332.51.511
Biológia1233211
Matematika a práca s informáciamiMatematika2444216
Informatika1113
Umenie a kultúraUmenie a kultúra11
Zdravie a pohybTelesná a športová výchova2222210
Disponibilné hodiny1616
Celkom31333232.529.5158