Počet otváraných tried : 1 trieda – 30 žiakov

Na prijímacích skúškach sa môžu zúčastniť : žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ

Podanie prihlášky riaditeľovi ZŠ: do 20.2.2021

Termín prijímacích skúšok : určí zriaďovateľ, predbežne máj 2021

Znalosť francúzskeho jazyka sa pri prijímaní nevyžaduje, ani nezohľadňuje

Kritériá prijímacieho konania do bilingválnej triedy:

https://www.gjgt.sk/files/shares/2020/PRIJ%C3%8DMACIE%20KONANIE%20PRE%20%C5%A0KOLSK%C3%9D%20ROK%202021.pdf