CHARAKTERISTIKA BILINGVÁLNEJ SEKCIE

Bilingválne slovensko-francúzske štúdium predstavuje prienik dvoch vzdelávacích systémov, ktorého cieľom bolo pripraviť odborníkov pre spoluprácu s Francúzskom v oblasti kultúrnej, ekonomickej, vo vede a technike.
Štúdium je päťročné, má prírodovedné zameranie, dané predmetmi, vyučovanými vo francúzskom jazyku.
Prvý ročník je zameraný na intenzívnu výučbu francúzskeho jazyka (20 vyučovacích hodín týždenne). Od druhého ročníka sa vyučuje vo francúzskom jazyku matematika, fyzika a chémia, od tretieho ročníka aj biológia. Žiaci sa učia z francúzskych učebníc, trieda je delená na skupiny v ročníku, v ktorom sa predmet začína vyučovať vo francúzskom jazyku.
Súčasťou bilingválneho štúdia sú výmenné pobyty žiakov vo Francúzsku. Žiaci ukončujú štúdium bilingválnou maturitou v 4. a 5. ročníku.
Štúdium je ukončené maturitnou skúškou, ktorá je rozdelená do dvoch častí. Vo štvrtom ročníku žiaci maturujú zo slovenského jazyka a literatúry a z francúzskeho jazyka a literatúry, v piatom písomne z dvoch prírodovedných predmetov vyučovaných vo francúzskom jazyku a ústne z dvoch voliteľných predmetov.

VZNIK BILINGVÁLNEJ SEKCIE

DIVADELNÝ KRÚŽOK

Divadelný krúžok vedie francúzska lektorka Alice Nancy. Navštevujú ho hlavne študenti bilingválnej sekcie, ktorí sa s nadšením zaujímajú o divadlo a hranie ako také.
Svoju divadelnú hru si študenti napíšu sami, alebo si nájdu už nejakú existujúcu a podľa potreby ju upravia. Nestačí sa však naučiť svoje repliky a „odrecitovať“ ich. Na tomto krúžku sa učíme, čo je pri hraní dôležité, na čo dávať pozor, čo nezabudnúť. Preto sa venujeme aj cvičeniam vo forme hier, ktoré sú nevyhnutnou prípravou pred samotným hraním. Na divadelnom krúžku sa tak uplatňuje známe heslo učenie hrou. A to doslova.

VÝMENY

PARTNERSKÉ ŠKOLY

Partnerské školy BS

 • Lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres, Francúzsko
 • Institut Saint Joseph de Ciney, Belgicko
 • Institution Saint Louis à Saumur, Francúzsko
 • Lycée Saint Joseph à la Pommeraye, Francúzsko

Bilingválne slovensko-francúzske a česko-francúzske gymnáziá

 • Spojená škola na Metodovej ul. v Bratislave
 • Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach
 • Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne
 • Gymnázium J. Nerudy v Prahe
 • Gymnázium P. Coubertina v Tábore
 • Gymnázium M. Lercha v Brne
 • Slovanské Gymnázium v Olomouci.