CHARAKTERISTIKA BILINGVÁLNEJ SEKCIE

 • Bilingválna francúzsko-slovenská sekcia Gymnázia JGT – jedna z piatich na Slovensku 
 • Zastrešená medzinárodnou zmluvou medzi Slovenskom a Francúzskom 
 • Značka kvality LabelFrancEducation, ktorú získavajú najlepšie bilingválne frankofónne gymnáziá vo svete. 
 • 30 ročná tradícia, 750 absolventov 
 • Štúdium v dĺžke 5 rokov, už po skončení ôsmeho ročníka 
 • Ročne prijímame 30 nových študentov 
 • 20 hodín francúzštiny týždenne počas 1 roka v malej skupine  
 • Prírodovedné predmety po francúzsky (matematika, biológia, chémia, fyzika) od druhého ročníka 
 • Maturita podľa slovenských aj francúzskych  pravidiel, dve verzie maturitného vysvedčenia 
 • Úroveň  maturity z francúzskeho jazyka a literatúry – C1 

Bilingválne slovensko-francúzske štúdium predstavuje prienik dvoch vzdelávacích systémov, ktorého cieľom bolo pripraviť odborníkov pre spoluprácu s Francúzskom v oblasti kultúrnej, ekonomickej, vo vede a technike.
Štúdium je päťročné, má prírodovedné zameranie, dané predmetmi, vyučovanými vo francúzskom jazyku.
Prvý ročník je zameraný na intenzívnu výučbu francúzskeho jazyka (20 vyučovacích hodín týždenne). Od druhého ročníka sa vyučuje vo francúzskom jazyku matematika, fyzika a chémia, od tretieho ročníka aj biológia. Žiaci sa učia z francúzskych učebníc, trieda je delená na skupiny v ročníku, v ktorom sa predmet začína vyučovať vo francúzskom jazyku.
Súčasťou bilingválneho štúdia sú výmenné pobyty žiakov vo Francúzsku. Žiaci ukončujú štúdium bilingválnou maturitou v 4. a 5. ročníku.
Štúdium je ukončené maturitnou skúškou, ktorá je rozdelená do dvoch častí. Vo štvrtom ročníku žiaci maturujú zo slovenského jazyka a literatúry a z francúzskeho jazyka a literatúry, v piatom písomne z dvoch prírodovedných predmetov vyučovaných vo francúzskom jazyku a ústne z dvoch voliteľných predmetov.

VZNIK BILINGVÁLNEJ SEKCIE

Bilingválne sekcie a bilingválne gymnáziá sa zrodili po novembrovej revolúcii ako prejav otvorenia sa slobodného Československa smerom k západnej Európe.

V roku 1990 boli uzavreté medzivládne dohody medzi Francúzskom a Československom o vytvorení troch bilingválnych česko-francúzskych sekcií v Prahe, Brne a Olomouci a jednej slovensko-francúzskej v Bratislave. Cieľom projektu bolo pripravovať budúcich odborníkov pre spoluprácu s Francúzskom v oblasti ekonomickej, kultúrnej, vo vede a technike. V ďalšej etape v školskom roku 1991/92 boli plánované dve bilingválne sekcie v Košiciach a v Tábore.

V Banskej Bystrici existovalo široké frankofónne zázemie, po novembrových zmenách obnovila svoju činnosť Alliance Française. Zástupcovia rodičov Gymnázia J. G. Tajovského oslovili v roku 1990 nové vedenie školy s myšlienkou otvoriť v Banskej Bystrici bilingválnu slovensko-francúzsku sekciu. Riaditeľstvo gymnázia prijalo tento návrh s nadšením, nakoľko predstavoval ďalší krok k európskemu vzdelaniu a bol v súlade s duchom školy.

Otvorenie jednej triedy slovensko-francúzskej sekcie v školskom roku 1991/92 bolo vyjadrením uznania francúzskej strany, jazykového atašé p. J. Y. De Longeau, za veľkú iniciatívu, ktorú prejavila široká frankofónna verejnosť Banskej Bystrice a okolia, prezident Alliance Française p. Tomáš Márton, a vedenie gymnázia pod taktovkou p. Mariána Paulusa a p. Eleny Sasinkovej.

DIVADELNÝ KRÚŽOK

Divadelný krúžok vedie francúzska lektorka Alice Nancy. Navštevujú ho hlavne študenti bilingválnej sekcie, ktorí sa s nadšením zaujímajú o divadlo a hranie ako také.
Svoju divadelnú hru si študenti napíšu sami, alebo si nájdu už nejakú existujúcu a podľa potreby ju upravia. Nestačí sa však naučiť svoje repliky a „odrecitovať“ ich. Na tomto krúžku sa učíme, čo je pri hraní dôležité, na čo dávať pozor, čo nezabudnúť. Preto sa venujeme aj cvičeniam vo forme hier, ktoré sú nevyhnutnou prípravou pred samotným hraním. Na divadelnom krúžku sa tak uplatňuje známe heslo učenie hrou. A to doslova.

VÝMENY

Aktuálne realizujeme tri výmeny našich žiakov s partnerskými školami vo Francúzsku a v Belgicku. Naši žiaci prijímajú do rodiny francúzskeho alebo belgického kamaráta na jeden týždeň a potom recipročne strávia týždeň v rodine svojho zahraničného kamaráta.

Prvý ročník – partnerská škola Lycée J. P. Vernant v Sèvres (Francúzsko)

Druhý ročník – partnerská škola Lycée St. Joseph v La Pommeraye (Francúzsko)

Tretí ročník – partnerská škola Institut St. Joseph v Ciney (Belgicko)

PARTNERSKÉ ŠKOLY

Partnerské školy BS

 • Lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres, Francúzsko
 • Institut Saint Joseph de Ciney, Belgicko
 • Institution Saint Louis à Saumur, Francúzsko
 • Lycée Saint Joseph à la Pommeraye, Francúzsko

Bilingválne slovensko-francúzske a česko-francúzske gymnáziá

 • Spojená škola na Metodovej ul. v Bratislave
 • Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach
 • Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne
 • Gymnázium J. Nerudy v Prahe
 • Gymnázium P. Coubertina v Tábore
 • Gymnázium M. Lercha v Brne
 • Slovanské Gymnázium v Olomouci.

Nájdete nás aj na Facebooku : https://www.facebook.com/MilujemBSBB

PROJEKTY

V roku 2018 sa žiaci tretieho ročníka zapojili do projektu Storočnica, v rámci stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny.

http://projetcentenairegjgtlsl.over-blog.com/2018/09/objectif-de-notre-projet.html

30 rokov bilingválnej sekcie GJGT