Pre uchádzačov

Počet otváraných tried : 1 trieda – 30 žiakov

Na prijímacích skúškach sa môžu zúčastniť : žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ

Podanie prihlášky riaditeľovi ZŠ: do 20.2.2018

Termín prijímacích skúšok : 4.-5.4.2018

Znalosť francúzskeho jazyka sa pri prijímaní nevyžaduje, ani nezohľadňuje

Kritériá prijímacieho konania do bilingválnej triedy : Kritériá