Matematika po anglicky - 29. november 2018

11 December 2018, 19:21    |    Viera Gilányová


Netradičné dve hodiny matematiky prežili žiaci I.F študujúci v triede s profiláciou na matematiku. V rámci praxe poslucháčka Fakulty prírodných vied UMB v BB Bc. Réka Mihályiová študujúca MAT a ANJ vyučovala Teóriu čísel v anglickom jazyku. Hodiny pozostávali z rôznych aktivít, napr. pexeso  - spájanie dvojíc slov slovnej zásoby k danej téme, skupinová práca - riešenie úloh zadaných v ANJ a prezentovanie riešení, krížovka s tajničkou. Žiaci prejavovali vysoký záujem o aktivity, jazykové schopnosti a znalosti u väčšiny z nich sa prejavili na výbornej úrovni aj v odbornej oblasti.PK MAT a DEG