Ponuka práce

9 October 2018, 17:43


Voľná pracovná pozícia učiteľa/učiteľku biológie a chémie

Voľná pracovná pozícia učiteľa/učiteľku biológie a psychológie

Oznam o výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky školy

Oznam o výberovom konaní na miesto  zástupcu/zástupkyňu riaditeľky školy pre technicko-ekonomické činnosti

Voľná pracovná pozícia - hospodárka školy


Voľná pracovná pozícia.

Od 1.9.2022 prijmeme do zamestnania  učiteľa/učiteľku nemeckého jazyka v kombinácii s iným aprobačným predmetom.

Požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:  žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov,  doklad o dosiahnutom vzdelaní,  čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti.

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady doručí uchádzač  poštou alebo osobne na adresu školy do 31. mája 2022.
Nástup do zamestnania je 1.9.2022.

Kontakty:  tel. kontakt: 048/4135237   0918578497
                        gymnazium.gjgt@gmail.com