DOD 2023

25 January 2023, 08:37


Úspešný Deň otvorených dverí GJGT 2023

 

Dňa 14. februára naša škola otvorila svoje brány potencionálnym záujemcom o štúdium vo všeobecnej triede a v triede s profiláciou na prírodné vedy.

Prezentovalo sa 252 žiakov a cca 50 rodičov a výchovných poradcov.

Pre hostí bolo pripravených deväť stanovíšt, na ktorých sa učiteľmi a žiakmi od 8.30 – 12.30 odprezentovali hravou a kreatívnou formou predmety ako slovenský jazyk, cudzie jazyky, matematika, fyzika, biológia, chémia, dejepis, občianska náuka, geografia, informatika, výchovné predmety, telesná výchova a tiež senát.

Žiaci základných škôl mali možnosť nahliadnuť do zákulisia výučby a vidieť priestory a vybavenie školy. Veríme, že im to pomôže pri voľbe svojej budúcej školy.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za bezproblémový priebeh tejto akcie.

fotogaléria