Činnosť PK MAT,FYZ,INF,EKO

4 March 2024, 12:20


Priority práce PK MAT, FYZ, INF, EKO a DEG:

 • Rozvíjanie kompetencií zameraných na žiaka: logického uvažovania, tvorivého myslenia – kreativity, kritického myslenia, argumentovania – zdôvodňovanie, priestorovej predstavivosti
 • Rozvíjanie kompetencií v oblasti ekonomickej a finančnej gramotnosti

·       Rozvíjať u žiakov podnikateľské zručnosti a finančnú gramotnosť spracúvaním projektov a problémových úloh

 • Rozvíjanie kompetencií zameraných na modernizáciu, na efektívne využívanie IKT vo vzdelávacom procese, na používanie kresliacich a výpočtových programov, interaktívnych cvičení, elektronických učebníc, edukačných videí
 • Rozvíjanie kompetencií zameraných na samostatné riešenie problémov ako aj na skupinovú prácu
 • Vzdelávací proces, príprava na maturitnú skúšku a štúdium na vysokých školách
 • Rozvíjanie starostlivosti o talentovaných žiakov
 • Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

·       Spolupráca s Juniorcentrom,  FPV UMB v B. Bystrici a inými VŠ

 • Propagácia MAT, INF, FYZ, EKO a DEG na webstránke školy a verejných podujatiach
 • V predmete informatika zameranie na štúdium univerzálnych pojmov, ktoré predbiehajú súčasné technológie
 • Viesť žiakov k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie
 • Rozvíjať medzipredmetové vzťahy s ostatnými predmetmi

·       Zaoberať sa aktuálnymi problémami, ktoré vyplývajú z pracovných porád vedúcich PK s Vedením školy

Hlavné úlohy predmetovej komisie

Z analýzy činnosti vyplývajú pre školský rok 2023/2024 nasledovné úlohy:

·       Vo všetkých ročníkoch vyučovať podľa ŠVP ISCED 3A

·       V práci so študentmi používať inovatívne metódy vyučovania, využívať materiály vytvorené pedagógmi školy v projektoch

·       Priebežne učiť študentov vytvárať a písať odborné texty s využitím výpočtovej techniky, ako aj používať kresliace programy, zapájať sa do projektovej činnosti v oblasti matematiky a deskriptívnej geometrie

·       Zlepšovať prípravu študentov na maturitnú skúšku a prijímacie pohovory

·       Viesť študentov k aktívnemu mysleniu pri riešení úloh

·       Zavádzať do výučby edukačné softvérové programy, využívať IKT

·       Aktívne využívať materiály vytvorené členmi PK v predchádzajúcich školských rokoch v projektoch financovaných z ESF

·       Dopĺňať učiteľskú a žiacku knižnicu odbornou literatúrou aj českou v spolupráci s bývalými študentmi

·       Vyžívať nové poznatky z metodickej literatúry a navzájom konzultovať rôzne metodické postupy

·       Vymieňať si skúsenosti pri tvorbe kvalitatívnych úloh a testov

·       Postupne dobudovať odbornú učebňu, zabezpečovať pomôcky na kvalitatívne lepšie vyučovanie pomocou projektov

·       Vyhľadávať talentovaných študentov a aktívne ich pripravovať na štúdium  v matematických triedach

·       Spracovať návrhy tém pre študentské projekty

·       Pravidelne sa zúčastňovať porád vedúcich predmetových komisií s vedením školy v štvrťročných intervaloch

·       Podporovať učiteľov PK v ďalšom vzdelávaní v súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch

·       Zúčastňovať sa na vzdelávacích akciách, kreditových vzdelávaniach súvisiacich s matematikou a deskriptívnou geometriou

·       Popularizovať matematiku aj pomocou mimovyučovacích aktivít – súťaží

 


 

Súťaže predmetovej komisie:

- Matematická olympiáda

- Fyzikálna olympiáda

- Ekonomická olympiáda

- Finančná olympiáda

- MathRace,

- MATHING,

- INTERLOS,

- Matematické hry,

- EXPERT

- Matematický klokan

- GeniusLogicus

- Matematický B-day

- Matboj

- Bratislavský Náboj

- Fyzikálny náboj

- Online Fyziklání

- Vedecký štyřboj

- iBobor

Exkurzie predmetovej komisie

·       Exkurzia na Fakultu prírodných vied UMB - podľa aktuálnej ponuky katedier MAT, FYZ, INF

·       Význam DEG v praxi a architektúra na Slovensku (severovýchodné Slovensko) –pre žiakov III. a IV. ročníka

 • Work – shopy na UMB, katedra informatiky, na CVTI
 • Celosvetový deň žien v IKT Girl´s Day Bratislava
 • Exkurzie a stáže v IT firmách
 • Planetárium Žiar nad Hronom, Kremnica pre žiakov I. ročníka

·       Exkurzia Praha, Brno – po stopách MAT a FYZ, 3 dni

·       Exkurzia Ostrava – návšteva Science centra Dolní Vítkovice a Baníckeho múzea

 • Kia Žilina pre žiakov III. ročníka
 • Prezenčné vzdelávanie 5peňazí v NBS – modul 1 Príjem a práca pre žiakov 3. ročníka (z predmetu ESO)

 

Iná činnosť

 • Tajovského korešpondenčný seminár, zodpovedná Oravcová