Bilingválne triedy

13 September 2018, 18:45


Francúzska bilingválna sekcia na gymnáziu funguje už viac ako 20 rokov. Štúdium trvá päť rokov a výsledkom je úplné osvojenie si cudzieho jazyka.

V prvom ročníku sa výučbe francúzštiny venuje až 20 hodín týždenne pod vedením slovenských učiteľov, z ktorých mnohí žili vo Francúzsku a francúzskeho lektora. Prvý ročník je obohatený výmenným pobytom v Paríži, keď najprv Slováci prijmú doma Francúza a o niekoľko mesiacov nasleduje recipročná ponuka na cestu za hranice.

Je to výborný prostriedok nielen na vylepšenie jazyka, ale aj spoznanie novej kultúry a mentality zblízka. V druhom ročníku ubúdajú hodiny francúzštiny, no zato pribúda štúdium matematiky, fyziky a chémie po francúzsky. Kvalitné francúzske učebnice sú doplnené poznámkami i výkladom v cudzom jazyku, vyučovanie ponúka aj praktické hodiny v odborných učebniach. Hodiny francúzskeho jazyka a literatúry už neslúžia na osvojenie základov reči, ale na úplnú komunikáciu v nej, či už ústne alebo písomne pomocou slohov. Spestrenie školského roka druhákov opäť prichádza v podobe týždenného výmenného pobytu, tentoraz s partnerskou školou v Angers.

Tretiaci už po francúzsky študujú aj biológiu a tento ročník ponúka aj vycestovanie na 4 mesiace do krajiny Galského kohúta, kde sa stanete súčasťou rodiny i gymnázia. V štvrtom a piatom ročníku prichádza maturitná skúška, najprv zo slovenčiny a francúzštiny, potom z ostatných predmetov vrátane povinných dvoch francúzskych.

Štúdium ponúka komornú atmosféru a blízke vzťahy medzi učiteľmi a študentmi vďaka individuálnemu prístupu na každej hodine, ponúka možnosť spoznať novú kultúru a mentalitu, možnosť naučiť sa plynule cudziu reč na úrovni C1 a samozrejme aj skvelé uplatnenie na vysokých školách  v každom odbore.

stránka bilingválnej sekcie