Akcie PK MAT a DEG

10 December 2018, 09:14


Ako sa darilo našim žiakom v Matematickej olympiáde

Stavbárska olympiáda 

V 3. ročníku sme opäť bodovali. Organizátorom je Stavebná fakulta STU v Bratislave.

Delené 1. miesto obsadili 4 súťažiaci, ktorí  mali plný počet bodov.

Patrili medzi nich aj Jakub Šperka a Samuel Šúr zo IV.F. Jakub Šperka obhájil prvenstvo z predchádzajúceho ročníka. Súťažilo 685 stredoškolákov a 38 stredných škôl z celého Slovenska.

Viac informácií  na https://www.stavbarskaolympiada.com/uplynule-sutaze .Odborné prednášky z matematiky – 7. november 2018

Počas Týždňa vedy a Dňa otvorených dverí FPV UMB v BB sa žiaci z I.B, I.D,  I.F a III.A zúčastnili na prednáškach prof. DNDr. Miroslava Haviara, CSc. „Osemtisícovky teórie čísel“ a prof. RNDr. Vladimíra Janiša, CSc. „Fraktály“. Témy súvisia s vyučovaním matematiky a ich cieľom bolo rozšíriť obzor.

PK MAT a DEG

 

MathRace - 14. november 2018                       

je matematická internetová súťaž 2-4-členných tímov organizovaná Prírodovedeckou fakultou MU v Brne už 10. rok. Našu školu reprezentovali 4 tímy z tried I.F, II.F, II.L, IV.L, žiaci vo svojom voľnom čase v podvečerných hodinách od 16:00 do 19:00 prevetrávali svoje matematické vedomosti a schopnosti pri riešení náročných úloh. Najlepšie umiestnenie školy – 8. miesto (z 54) patrilo tímu zo IV.F: Samuel Čavoj, Samuel Belko, Dominik Chrušč a Ján Priner. Blahoželáme!

PK MAT a DEG

 

MathOlymp - 27. november 2018 – Víťazom blahoželáme!

je medzinárodná internetová matematická olympiáda maximálne 7-členných tímov. Organizátorom už 11. ročníka je Ústav matematiky Fakulty Strojného inžinierstva VUT v Brne. Dve hodiny súťažiaci riešili 10 náročných úloh a o popredné miesta bojovalo 119 tímov prevažne z vyšších ročníkov. 1. miesto  si vybojoval náš tajácky tím v zložení: Dominik Chrušč, Ján Priner, Samuel Belko a Martin Janů, všetci zo IV.F a z II.F Jakub Kliment, Lukáš Gáborik a Tomáš Hulla. 30. miesto: Jakub Murín, Adam, Barla, Jozef Koleda, Veronika Gašparcová, Zuzana Moravčíková, Matej Grego a Andrej Slovák, všetci z III.F. V ďalších troch tímoch sa zatiaľ zaúčali žiaci I.F, II.L a II.F.


PK MAT a DEG

 

EXPERT geniality show - 29. november 2018

Celoslovenská vedomostná súťaž, ktorá preveruje vedomosti žiakov v dvoch zvolených zo šiestich ponúkaných oblastí, má na našej škole každoročne priaznivcov. Zapojilo sa 37 žiakov z rôznych tried všetkých ročníkov. Na výsledky si musíme ešte počkať, ale už teraz vieme vyhodnotiť, aké témy si žiaci volili: Mozgolamy (19 žiakov), Svetobežník (17), Do you Speak English? (15), Tajomstvá prírody (10), Góly, body, sekundy (7), Dejiny, udalosti, umenie (6).


 

PK MAT a DEG

 

Matematika po anglicky - 29. november 2018

Netradičné dve hodiny matematiky prežili žiaci I.F študujúci v triede s profiláciou na matematiku. V rámci praxe poslucháčka Fakulty prírodných vied UMB v BB Bc. Réka Mihályiová študujúca MAT a ANJ vyučovala Teóriu čísel v anglickom jazyku. Hodiny pozostávali z rôznych aktivít, napr. pexeso  - spájanie dvojíc slov slovnej zásoby k danej téme, skupinová práca - riešenie úloh zadaných v ANJ a prezentovanie riešení, krížovka s tajničkou. Žiaci prejavovali vysoký záujem o aktivity, jazykové schopnosti a znalosti u väčšiny z nich sa prejavili na výbornej úrovni aj v odbornej oblasti.PK MAT a DEG

 

Architektúra Banskej Bystrice, DEG v praxi – 4. decembra 2018

GJGT je jedným z mála gymnázií, kde sa deskriptívna geometria vyučuje v treťom a štvrtom ročníku (aj v V.L) ako voliteľný predmet. Jednou z aktivít, ktorá prepája teóriu s praxou,  je aj predvianočná exkurzia v centre Banskej Bystrice, kde žiaci prihlásení na maturitnú skúšku z deskriptívnej geometrie prezentujú pred svojimi spolužiakmi zaujímavosti o vybraných budovách – objektoch.  Tentoraz ich zaujali: Budova GJGT a OT, Thurzov dom, Pobočka ČSOB „Kamenná vila“, Roosveltova nemocnica, Národný dom, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Zvonice v BB a okolí, Múzeum SNP, Budova krajskej pobočky Slovenskej sporiteľne, Beniczkého dom.


PK MAT a DEG