Vzdelávacia oblasťPredmet / Ročník 12345Spolu
Jazyk a komunikáciaSlovenský jazyk a literatúra333312
Francúzsky jazyk a literatúra *2076639
Cudzí jazyk334414
Človek a hodnotyEtická výchova / náboženská výchova11
Človek a spoločnosťDejepis2226
Geografia224
Občianska náuka213
Človek a prírodaFyzika ***1333111
Chémia ***1332,51,511
Biológia ***1233211
Matematika a práca s informáciamiMatematika ***2444216
Informatika1113
Umenie a kultúraUmenie a kultúra11
Zdravie a pohybTelesná a športová výchova2222210
Disponibilné hodiny **1616
Nepovinné predmetyKonverzácia vo francúzskom jazyku0
Celkom31333232,529,5158