zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Školská jedáleň

 
Záujemca  o stravovanie vo  výdajnej školskej jedálni (VŠJ) GJGT postupuje nasledovne:
 
1. Vypíše si prihlášku na stravu u pani vedúcej VŠJ a odovzdá do 30.9.  svojmu triednemu učiteľovi.
2. Vyzdvihnú si ISIC preukaz dňa 4.9. u triedneho učiteľa.
3. Zabezpečia si kredit v ISIC preukaze – úhradou zo strany rodičov (č. účtu je na stránke školy v časti školská jedáleň). Spôsob úhrady sa môže uskutočniť bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo trvalým príkazom. Platba bankovým prevodom trvá cca 2-3 dni, poštovou poukážkou dlhšie cca 5 – 6 dní po uhradení platby. Potrebné je uviesť pridelený variabilný symbol žiaka. Prváci dostanú variabilné symboly 4.9.
4. Stravníci majú možnosť výberu z troch druhov jedál. Strava sa objednáva z jedálneho lístka prostredníctvom čipovej karty na objednávacom termináli umiestnenom pri hlavnej vrátnici školy, alebo prostredníctvom internetu.
5. Odhlasovanie a prihlasovanie  stravy je možné vykonávať deň vopred do 14.00, prípadne do 8.00 daného dňa . Za neodhlásenú, alebo včas neodobranú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.
 
 
OBEDY sa začínajú podávať od utorka 5.9.2017
v čase od 12.00 – 14.00 hod.
 
 
                                                                                        Milena Sobeková
                                                                                            vedúca VŠJ

 

ÚHRADA STRAVY

Adresát:
Stredná priemyselná škola J.Murgaša
Hurbanova 6
97401 Banská Bystrica

Č.účtu: 7000395016/8180
IBAN: SK38 8180 0000 0070 0039 5016
BIC: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: kódové 6 miestne číslo stravníka (pridelené
systémom)
Cena obeda: 1,33 €

Variabilný symbol, meno stravníka a triedu je nutné správne uvádzať pri platbe, aby sa správne priradila k stravníkovi.

Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku podpísanú rodičom!