zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Organizácia prijímacích skúšok do slovensko-francúzskej triedy

UTOROK  28.marca 2017
 
8.30 -  9.00    Prezentácia žiakov vo vestibule školy
 
9.05 - 11.05   Testy na overenie špeciálnych zručností a schopností
 
Pedagogický  dozor  a  vyhodnotenie  testov  zabezpečuje:
 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  v Banskej Bystrici
 
 
 
STREDA 29.marca 2017
 
8.30 - 9.00      Prezentácia žiakov vo vestibule školy
 
9.05 - 9.20      Organizačné pokyny pre žiakov vyučujúcimi, ktorí budú na dozore na matematike
 
9.20 -10.20      Test z matematiky
 
10.20 -10.40     Prestávka
 
10.40 -10.45     Organizačné pokyny pre žiakov vyučujúcimi, ktorí budú na dozore na slovenskom jazyku
 
10.45 -11.30     Test zo slovenského jazyka
 
Pedagogický  dozor  a  vyhodnotenie  testov  zabezpečuje:
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici
 
 
VÝSLEDKY BUDÚ ZVEREJNENÉ V STREDU 29.3.2017   PO 16.30 HODINE.
 
 
                                                     PhDr. Mária Sochorová
                                                                                                                                                                     riaditeľka školy