Učebný plán BS 4-5

Učebný plán pre tretí, štvrtý a piaty ročník pre päťročné bilingválne slovensko-francúzske triedy gymnázií

Vzdelávacia oblasťPredmet / Ročník12345Spolu
Celkom32323130,529,5155
Jazyk a komunikáciaSlovenský jazyk a literatúra333312
Francúzsky jazyk a literatúra2054433
Cudzí jazyk333312
57
Človek a hodnotyEtická výchova / náboženská výchova11
Psychosociálny tréning11
2
Človek a spoločnosťDejepis2226
Geografia1214
Občianska náuka213
13
Človek a prírodaFyzika1333313
Chémia1332,52,512
Biológia1233413
38
Matematika a práca s informáciamiMatematika2444418
Informatika1113
21
Umenie a kultúraUmenie a kultúra1214
4
Zdravie a pohybTelesná a športová výchova2222210
10
Voliteľné hodiny1010
10
Nepovinné predmety (konverzácia vo francúzskom jazyku)2226

Poznámka:

V priebehu štúdia sa pre žiakov organizuje, v závislosti od možností školy v oblasti medzinárodnej školskej spolupráce, aspoň jeden 10 až 14-dňový výmenný pobyt vo Francúzsku alebo inej frankofónnej krajine.

1. ročník:

intenzívna výučba francúzskeho jazyka- 20 vyučovacích hodín týždenne, matematika, fyzika, chémia, biológia v slovenskom jazyku
ostatné predmety podľa učebného plánu

2. ročník:

francúzsky jazyk a literatúra – 5 vyučovacích hodín týždenne
matematika, fyzika, chémia sa vyučujú vo francúzskom jazyku, trieda ja delená na skupiny
cudzí jazyk : anglický
ostatné predmety podľa učebného plánu

3. ročník:

francúzsky jazyk a literatúra – 4 vyučovacie hodiny týždenne
biológia sa vyučuje vo francúzskom jazyku, trieda ja delená na skupiny.
ostatné predmety podľa učebného plánu

Podrobnejšie informácie ku medzinárodnej dohode o činnosti bilingválnych slovensko-francúzskych sekcií nájdete tu.

 

Učebný plán pre štvrtý a piaty ročník pre päťročné bilingválne slovensko-francúzske triedy gymnázií

PredmetRočník    Spolu
S P O L U3131303030152
12345
Slovenský jazyk a literatúra3333––12
Francúzsky jazyk a literatúra20544––33
Cudzí jazyk––333312
Matematika2444418
Fyzika1333/43/213
Chémia1332,52,512
Biológia1233413
Dejepis––122––5
Geografia––––32––5
Náuka o spoločnosti––––––123
Informatika––2––––––2
Estetická výchova––2––––––2
Etická vých. / Náboženská vých.11––––––2
Telesná výchova2222210
Voliteľné predmety––––––––1010
Ochrana človeka a prírody
Nepovinné predmety4/24/24/24/24/220/10

Poznámka: červenou farbou sú vyznačené predmety, ktoré sa vyučujú vo francúzskom jazyku vrátane ročníka, od ktorého to platí.
Platný učebný plán č. 6723/2003-09 bol schválený MŠ SR pre bilingválne slovensko-francúzske sekcie s 5-ročným štúdiom s platnosťou od 1.9.2003.

4. ročník:

bilingválna maturita – I .časť: slovenský jazyk a literatúra francúzsky jazyk a literatúra
ostatné predmety podľa učebného plánu

5. ročník:

voliteľné predmety: 10 vyučovacích hodín
ostatné predmety podľa učebného plánu
bilingválna maturita – povinné písomné skúšky z matematiky a z 2 prírodovedných predmetov vyučovaných vo francúzskom jazyku
ústne skúšky z dvoch predmetov

Súčasťou bilingválneho štúdia sú výmenné pobyty žiakov s partnerskými školami vo Francúzsku, ktoré sú silným motivačným faktorom v štúdiu francúzskeho jazyka.