Učebný plán BS 1-2

Vzdelávacia oblasťPredmet / Ročník 12345Spolu
Celkom31333232,529,5158
Jazyk a komunikáciaSlovenský jazyk a literatúra333312
Francúzsky jazyk a literatúra *2076639
Cudzí jazyk334414
Človek a hodnotyEtická výchova / náboženská výchova11
Človek a spoločnosťDejepis2226
Geografia224
Občianska náuka213
Človek a prírodaFyzika ***1333111
Chémia ***1332,51,511
Biológia ***1233211
Matematika a práca s informáciamiMatematika ***2444216
Informatika1113
Umenie a kultúraUmenie a kultúra11
Zdravie a pohybTelesná a športová výchova2222210
Disponibilné hodiny **1616
Nepovinné predmetyKonverzácia vo francúzskom jazyku0

 

* 6 hodín pôvodne nepovinného predmetu konverzácia vo francúzskom jazyku je preradených do predmetu francúzsky jazyk a literatúra, teda celková dotácia pre žiaka i učiteľa zostáva nezmenená

** v rámci disponibilných hodín si žiak musí vybrať v 5. ročníku 2 povinné (napríklad 3-hodinové) semináre alebo cvičenia spomedzi predmetov MAT, FYZ, CHE, BIO (tie, z ktorých bude písomne maturovať vo francúzskom jazyku), čím sa celková povinná dotácia týchto 4 bilingválne vyučovaných predmetov pre žiaka zníži o 1 hodinu voči súčasnnému učebnému plánu (z 56h na 55h)

*** úväzok učiteľa tohto predmetu sa zvýši o 3h povinne voliteľného predmetu v 5. ročníku, teda celkovo bude nezmenený oproti súčasnému učebnému plánu za predpokladu, ze sa v 5. ročníku v triede vytvorí skupina voliteľného predmetu pre každý zo 4 predmetov

Pri 3-hodinovej dotácii seminára bude mať žiak oproti doteraz platnému učebnému plánu celkovo o 1h viac v každom z dvoch prírodovedných predmetov (BIO, FYZ, CHE), z ktorých bude písomne maturovať a o 2h menej z dvoch predmetov, z ktorých maturovať nebude. Maturujúci žiak z MAT bude mať celkovo o 2h viac ako teraz, nematurujúci o 1h menej ako teraz.

Škola sa môže rozhodnúť, akú dotáciu poskytne seminárom z MAT, BIO, FYZ, CHE, prípadne či v rámci disponibilných hodín posilní dotáciu týchto predmetov pre celú triedu v jednom alebo viacerých ročníkoch.