Škola

Ciele školy

Ciele školy

Hodnotový systém školy

Vízia školy

Škola nech je miestom sebarealizácie žiakov a zamestnancov školy, miestom rozvoja vlastných schopností a získavania ďalších nových vedomostí. Škola nech je otvorenou inštitúciou pre rodičov, rôznych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rozmanitej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.

 

 

Organizácia práce a dokumenty

Plán hlavných úloh školy

Strategický plán na roky 2013 - 2018

 

 • Využívaním inovatívnych metód práce podporovať tvorivé učenie a vychovávať k učeniu sa pre život.
 • Viesť žiakov k zdravému spôsobu života, k zodpovednému a tolerantnému správaniu sa voči iným.
 • Podporovať všestrannú spoluprácu s inštitúciami a rodičmi, medzinárodné projekty a medzinárodnú spoluprácu.
 • Skvalitňovať materiálno-technické vybavenie školy s dôrazom na vonkajšieho prostredie.

 

Plán práce školy na škol.rok 2017/2018 

 

 

Organizácia školského roka

Organizácia školského roka
 
Slávnostné otvorenie školského roka
4.9.2017
I. polrok
1.9.2017 - 31.1.2018
Dátum vydania vysvedčenia
31.1.2018
II. polrok
1.2.2018 - 29.6.2018
Dátum vydania vysvedčenia
29.6.2018
 
Prázdniny
Trvanie
Vyučovanie sa začína
Jesenné prázdniny
30.10.2017 - 31.10.2017
2.11.2017
Vianočné prázdniny
23.12.2017 - 5.1.2018
8.1.2018
Polročné prázdniny
2.2.2018
5.2.2018
Jarné prázdniny
19.2.2018 - 23.2.2018
26.2.2018
Veľkonočné prázdniny
29.3.2018 - 3.4.2018
4.4.2018
Letné prázdniny
2.7.2018 - 31.8.2018
 
 
 

Mesačné plány školy

 

Školský rok 2017/2018
september október november december január
február marec apríl máj jún

 

 

 

Školský rok 2016/2017
september október november december január
február marec apríl máj jún


 

Školský rok 2015/2016
september október november december január
február marec apríl máj jún

 


Školský rok 2014/2015
september október november december január
február marec apríl máj jún

 

Školský rok 2013/2014
september október november december január
február marec apríl máj jún

 

Školský rok 2012/2013
september október november december január
február marec apríl máj jún

 

Školský rok 2011/2012
september október november december január
február marec apríl máj jún

 

Školský rok 2010/2011
september október november december január
február marec apríl máj jún

 

Školský rok 2009/2010
september október november december január
február marec apríl máj jún

 

Správa o činnosti školy za minulý školský rok

 

Správa o činnosti školy za minulý školský rok

 

Termínovník

 

Termínovník - organizačné zabezpečenie školského roka 2017/2018        
               
September              
4.9.2017 PO otvorenie školského roka          
5.9.2017 UT začiatok vyučovania          
               
12.9.-22.9.2017   KOŽAZ tried 3.ročníka - dochádzková forma          
12.9.2017 UT pracovná porada s vedúcimi PK          
23.9.2017 UT plenárne zasadnutie a triedne schôdzky rodičov 1.ročníka        
29.9.2017 PI prihláška na maturitnú skúšku          
               
Október              
2.10.2017 PO účelové cvičenie 1.ročník          
10.10.2017 UT účelové cvičenie 2.ročník          
10.10.2017 UT deň otvorených dverí BS a triedy s profiláciou           
13.10.2017 PI možnosť zmeny maturitných predmetov          
24.10.2017 UT pracovná porada          
30.10.-31.10.2017 PO-UT jesenné prázdniny          
               
November              
2.11.2017 ŠV začiatok vyučovania po jesenných prázdninách          
23.11.2017 ŚV KABU          
  PI-SO stužkové slávnosti          
               
December              
  PI-SO stužkové slávnosti          
12.12.2017 UT pracovná porada          
21.12.2017 ŠV Bavia nás štvrtáci          
21.12.2017 ŠV Tajácky benefičný punč          
23.12.-31.12.2017 SO vianočné prázdniny          
               
Január              
2.1.-5.1.2018 UT-PI vianočné prázdniny          
8.1.2018 PO začiatok vyučovania po vianočných prázdninách          
23.1.2018 UT pedagogická rada          
31.1.2018 ST odovzdávanie polročného hodnotenia          
30.1.2018 UT zverejnenie kritérií prijatia na štúdium v BS           
               
Február              
2.2.2018 PI polročné prázdniny          
5.2.2018 PO začiatok vyučovania po polročných prázdninách          
6.2.2018 UT deň otvorených dverí do tried bez profilácie          
19.2-23.2.2018 PO-PI jarné prázdniny          
26.2.2018 PO začiatok vyučovania po jarných prázdninách          
    LVVK 1. ročníka          
               
Marec              
13.3.2018 UT EČ MS zo SJL          
14.3.2018 ST EČ MS z CUJ          
15.3.2018 ŠV EČ MS z MAT          
20.3.2018 UT pracovná porada          
20.3.2018 UT plenárna schôdza rodičov a žiakov 3.ročníka a triedne schôdzky rodičov      
29.3.2018 ŠV zverejnenie kritérií prijatia na štúdium vo všeobecných triedach        
29.3.-3.4.2018 ŠV-UT veľkonočné prázdniny          
               
Apríl              
4.4.2018 ST začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách          
4.4.-5.4.2018 ST-ŠV prijím. skúšky s overením špec. schop. a  zruč. do bilingválnej triedy      
10.4-13.4.2018 UT-PI náhradný termín EČ MS          
               
Máj              
7.5.a 10.5.2018 PO,ŠV prijímacie skúšky           

 

    pedagogická rada pre maturitné ročníky
    rozlúčka s maturantmi
    písomná maturitná skúška z FRJ IV.L
    písomné maturitné skúšky V.L BIO
    písomné maturitné skúšky V.L FYZ
    písomné maturitné skúšky V.L MAT
    písomné maturitné skúšky V.L CHE
    účelové cvičenie 1.ročník
    účelové cvičenie 2.ročník
    projektový týždeň žiakov 3. ročníka
    ústne maturitné skúšky V.L
    prezentácia projektov a rodičovský aktív žiakov 2.ročníka
    slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
    prezentácia projektov žiakov 3. ročníka
     
Jún    
    plavecké kurzy žiakov 2.ročníka
18.-19.6. 2018 PO-UT ústne maturitné skúšky zo SJL a FJL  IV.L triedy 
25.6.2018 PO pedagogická rada 
29.6.2018 PI odovzdávanie vysvedčení
     
Júl - august    
2.7.-1.9.2018   letné prázdniny

 

Školská jedáleň

 
Záujemca  o stravovanie vo  výdajnej školskej jedálni (VŠJ) GJGT postupuje nasledovne:
 
1. Vypíše si prihlášku na stravu u pani vedúcej VŠJ a odovzdá do 30.9.  svojmu triednemu učiteľovi.
2. Vyzdvihnú si ISIC preukaz dňa 4.9. u triedneho učiteľa.
3. Zabezpečia si kredit v ISIC preukaze – úhradou zo strany rodičov (č. účtu je na stránke školy v časti školská jedáleň). Spôsob úhrady sa môže uskutočniť bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo trvalým príkazom. Platba bankovým prevodom trvá cca 2-3 dni, poštovou poukážkou dlhšie cca 5 – 6 dní po uhradení platby. Potrebné je uviesť pridelený variabilný symbol žiaka. Prváci dostanú variabilné symboly 4.9.
4. Stravníci majú možnosť výberu z troch druhov jedál. Strava sa objednáva z jedálneho lístka prostredníctvom čipovej karty na objednávacom termináli umiestnenom pri hlavnej vrátnici školy, alebo prostredníctvom internetu.
5. Odhlasovanie a prihlasovanie  stravy je možné vykonávať deň vopred do 14.00, prípadne do 8.00 daného dňa . Za neodhlásenú, alebo včas neodobranú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.
 
 
OBEDY sa začínajú podávať od utorka 5.9.2017
v čase od 12.00 – 14.00 hod.
 
 
                                                                                        Milena Sobeková
                                                                                            vedúca VŠJ

 

ÚHRADA STRAVY

Adresát:
Stredná priemyselná škola J.Murgaša
Hurbanova 6
97401 Banská Bystrica

Č.účtu: 7000395016/8180
IBAN: SK38 8180 0000 0070 0039 5016
BIC: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: kódové 6 miestne číslo stravníka (pridelené
systémom)
Cena obeda: 1,33 €

Variabilný symbol, meno stravníka a triedu je nutné správne uvádzať pri platbe, aby sa správne priradila k stravníkovi.

Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku podpísanú rodičom!

Zamestnanci

Vedenie školy

Riaditeľka školy PhDr. Mária Sochorová sochm2(zavináč)gmail.com
Zástupkyňa riaditeľky RNDr. Marcela Mozoľová mozolova.m(zavináč)gmail.com
Zástupkyňa riaditeľky Mgr. Monika Ďurčová mdurcova(zavináč)gmail.com
Zástupkyňa riaditeľky
(pre techn.-ekon. činnosti)
Ing. Beáta Štubňová beata.stubnova(zavináč)gmail.com

 

Výchovný poradca

Výchovný poradca

Meno: Mgr. Katarína Ďurišková

Konzultačný deň: utorok 
 
Stretnutie je možné i vopred dohodnúť osobne alebo cez mail: kduriskova@gmail.com 
Poslaním systému výchovného poradenstva je poskytovanie psychologickej a pedagogickej odbornej starostlivosti žiakom.
 
 • Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na vysokých školách.
Výchovný poradca v spolupráci s koordinátormi (prevencie sociálno – patologických javov, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, environmentálnej výchovy) a vyučujúcimi výchovných predmetov pomáha ochraňovať žiakov pred negatívnymi sociálno – patologickými javmi a spoločne:
 • realizujú rozvoj oblasti humanitného vzdelávania a výchovy,
 • venujú pozornosť hodnotovej orientácii mladých ľudí, úzko   súvisiacej s medziľudskými vzťahmi v našej spoločnosti,
 • objasňujú všetky formy diskriminácie, xenofóbie, intolerancie, rasizmu a sociálno-patologických prejavov,
 • pomáhajú pri realizácii preventívnych programov v súlade s Národným programom boja proti závislostiam.

 

Ďalšie informácie

 

Informácie o vysokých školách

Aktuálne informácie vysokých škôl
Komplexné informácie na stránkach CVTI SR
Tlačivo prihlášky na VŠ
Vzor vyplnenej prihlášky


Ako vyplniť prihlášku na VŠ

Pokyny ministerstva školstva na vyplnenie prihlášky
 

Prihlášky na VŠ v Českej republike

Ako získať prihlášku

 • tlačivo prihlášky možno zakúpiť len v ČR
 • napísať žiadosť o zaslanie tlačiva prihlášky na fakultu vybranej VŠ
 • stiahnuť na internete
 • vyplniť a zaslať elektronickú formu prihlášky (sú na stránkach VŠ)

Ako vyplniť prihlášku
Požadované údaje sú identické ako na slovenskej prihláške. Odlišne sú len nasledovne údaje:

 • IZO – naše IČO (000396869)
 • JKOV – kód študijného zamerania (je na vysvedčení)
                  Všeobecné triedy: 7902J
                  Bilingválne triedy: 7902J74
 • KKOV – nevyplniť

Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky nevypĺňať naše IČO, ale treba dať kód zahraničného študenta (nájdete v možnostiach).

Informácie o VŠ možno nájsť i na týchto adresách:

www.minedu.sk
www.portalvs.sk
www.eures.sk
www.scio.sk
www.univerzita.net
www.siv.sk
www.vysokoskolak.cz
www.vejska.cz
www.vysokeskoly.cz
www.skoly.sk
www.icm.sk
www.kampomaturite.cz
www.infoabsolvent.cz
www.karierazahranicami.sk
www.saia.sk
www.stuzkova.eu
www.education.sk

 

Úspešnosť absolventov GJGT v prijímačkách na VŠ

 

Školský psychológ

Školský psychológ

 Doc.  PaedDr. Lada Kaliská,PhD.

mailový kontakt: lada.kaliska@umb.sk

Konzultácie:

UTOROK  8:00 - 16:00

 

Koordinátori

Koordinátor environmentálnej výchovy
Mgr. Veronika Kubušová
 
Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu
PhDr. Miroslava Kminiaková
 
Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov
Mgr. Katarína Ďurišková


Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Gymnázium J. G. Tajovského   Banská Bystrica
 
 
Plán:  Výchova k manželstvu a k rodičovstvu  (VMR)
 

Koordinátor: PhDr. Miroslava Kminiaková

Školský rok: 2017/2018                         
 
Rodina je biosociálna skupina, s ktorou je človek najviac spätý, a zároveň najvýraznejšie ovplyvňovaný.  Je založená trvalým manželstvom jedného muža a jednej ženy, ktorú tvoria spolu s ich deťmi, vytvára ideálny priestor pre život, rozvoj detí a rast vzájomnej lásky partnerov. Rodina je v našich kultúrnych podmienkach najdôležitejšou hodnotou,  je miestom odovzdávania základných životných skúseností, ekonomického bohatstva, kultúrneho, sociálneho i duchovného cítenia.
V ostatnom čase sme svedkami mnohých priamych i nepriamych, premyslených i nezámerných útokov na manželstvo a rodinu. Miera rozvodovosti je najhoršia v histórii, mnohí stratili predstavu o tom, čo je to rodina. Množia sa prípady neúspešných rodičov, ktorí vychovávajú nešťastné deti, nepripravené na založenie vlastnej rodiny. Sociológovia hovoria o kríze rodiny, na čom má svoj podiel vplyv médií, orientácia na internet a pseudohodnoty. Štatistiky hovoria, že v minulom roku sa mimo manželstva narodilo viac detí, ako vo funkčnej rodine, ktorú tvoria muž a žena.
Práve v čase globalizácie,  multikulturality, kultúrnej a ekonomickej mobility, má rodina ešte výraznejšiu funkciu a význam. Rodina vytvára pocit existenčnej dôvery a bezpečnosti, predstavuje modelové situácie, formuje interpersonálne vzťahy, vymedzuje roly, rešpektované autority. Fungovaním rodinných vzťahov má možnosť človek identifikovať sa, poznať svoje limity, hodnoty a mať schopnosť sebarealizácie.     
      Škola má osobitné možnosti poskytovania systematického (i systémového) vzdelávania na odbornej úrovni, ale poznatky sa sprístupňujú aj multidisciplinárne, pretože VMR je koncentrátom poznatkov z oblasti sociológie, psychológie, biológie, etiky, morálky, teológie a i. Pri koncipovaní plánu VMR sme vychádzali z učebných osnov, vydaných Ministerstvom školstva, vládou prijatými dokumentmi[1], ktoré deklarujú vážnosť a dôležitosť problematiky.
 Našou ambíciou je orientovať mladých ľudí na etické hodnoty života, pomôcť im zorientovať sa v náhodných, hodnotovo nerelevantných informáciách prezentovanými médiami a sociálnymi sieťami.      
      Výchova k manželstvu a rodičovstvu má v školskom systéme svoje opodstatnenie. Mladý človek prechádza procesom sebapoznávania, utvárania sociálnych vzťahov a kontaktov. Vhodnými metodickými ukazovateľmi (obsah, forma, metóda) má škola potenciál dosiahnuť  zvýšenie emočnej inteligencie, empatie, tolerancie, zodpovednosti, ktorá človeku zvyšuje šance rozumieť sebe aj iným,  konať správne a morálne. VMR ašpiruje na to, aby sa týchto cieľov zmocnila.
 
            Všeobecné ciele a úlohy vyplývajú z ministerských osnov, všeobecne známych potrieb mladého človeka zorientovať sa v problematike a predovšetkým z vedecky overených exaktných poznatkov súčasných vedných disciplín.
·         Sprístupniť žiakom aktuálne informácie o súčasnej rodine, jej podstate, význame, úlohe a funkcii.
·         Zorientovať sa v základných i nadstavbových kategóriách, pojmoch  a termínoch.
·        Vplývať na žiakov, aby sa stali emocionálne, morálne, sociálne i hodnotovo zrelými osobnosťami, zodpovednými za svoje konanie.
          
    Čiastkové úlohy a ciele pre ďalšie skvalitnenie Výchovy k manželstvu a rodičovstvu na školský rok 2017/2018.[2]
 
1 Modul: sociálno-psychologické aspekty VMR
1. 1 zorientovať žiakov v oblasti sociálno-psychologickej, definovať pojmy  priateľstvo, láska, sex, manželstvo, rodina, rodičovstvo.
 
T: priebežne                                                               Z: vyučujúci ETV
 
1.2 viesť žiakov k osobnej zodpovednosti, v pravom význame poznať obsah pojmov zodpovednosť, vernosť, dôvera, empatia, rodinná harmónia, rodičovské a detské roly.
T: priebežne                                                                 R: psychológ /psychologická poradňa
                                                                               Z: PhDr. Kminiaková   
   
2 Modul: biologické a zdravotné aspekty VMR
2.1  Beseda  s odborníkom na tému ochrana pred počatím, druhy antikoncepcie, prevencia pred pohlavnými chorobami, plánované rodičovstvo.
T: priebežne                                                         R: zástupca fy so zdravotníckymi pomôckami
                                                                    Z: PhDr. Kminiaková
 
2.2 Odborná prednáška o rodičovstve - tehotenstvo, narodenie dieťaťa, intímna hygiena, prevencia pohlavných chorôb.
T: priebežne                                                                                   R: odborný lekár
                                                                                                        Z: PhDr. Kminiaková 
2.3. Odborná interaktívna prednáška - význam fyzickej aktivity pre zdravie, racionálna výživa, škodivosť závislostí, ochrana duševného zdravia.
T: priebežne                                                              
                                                 R: Pracovník Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
                                              Z: PhDr. Kminiaková 
 
3 Modul: eticko-náboženské aspekty VMR
3.1 Funkcia rodiny, úplne a neúplné rodiny, akceptácia postihnutého dieťaťa, etické a teologické otázky problematiky, bezdetnosť versus mnohodetné rodiny.
 T: priebežne                                                                                  R: teológ
                                                                                                        Z: PhDr. Kminiaková 
 
3.2 Diskusia na tému nezastupiteľnosti rodiny, význam materstva, otcovstva, kultivovanosť vzťahov  v rodine, dvojgeneračné vzťahy, kríza rodiny.
T: priebežne                                                                  Z: vyučujúci ETV
 
 
 
 
 
4 Modul: Intímne vzťahy
4.1  Vznik a vývoj vzťahov- chodenie, dvorenie, zaľúbenie, láska, intímne zblíženie.
Sexuálna výchova, dôsledky promiskuity, pohlavne prenosné choroby, homo-, heterosexuálne vzťahy, lesbické lásky, akceptovateľné a neakceptovateľné sexuálne praktiky.
 T: priebežne                                                                  Z: vyučujúci ETV a biológie
 
 
 
5 Modul: Manželstvo-rodina-zodpovednosť
5.1 Zdravotné a psychologické predpoklady pre manželstvo a rodičovstvo. Význam harmonických vzťahov pre pokojný rodinný život a zdravý vývoj dieťaťa. Riešenie konfliktov, vzťahy v rodine, autorita, zodpovednosť, tolerancia ako nástroje šťastnej rodiny.
T: priebežne                                                                  Z: vyučujúci ETV
 
 5.2 Okrúhly stôl ako prostriedok panelovej diskusie na tému (ne)zodpovedného správania a jeho dôsledok (pohlavné choroby, narkománia, dílerstvo, gamblerstvo,prostitúcia, nežiadúce tehotenstvo)
T: priebežne                                                                  Z: vyučujúci ETV
 
5.3 Účasť vybranej skupiny žiakov na súdnom pojednávaní vo veci prechovávania a predaja drôg, resp. v podobnej trestnej veci.
T: priebežne                                                                  R: sudca okresného súdu
                                                                                     Z: Mgr. J. Šatánek
 
5.4 Účasť vybranej skupiny žiakov na súdnom pojednávaní vo veci zverovania detí do starostlivosti rodiča po rozvode manželov.
T: priebežne                                                                   R: sudca okresného súdu
                                                                                     Z: PhDr. M. Kminiaková
5.5 Návšteva dojčenského ústavu v Banskej Bystrici s vybranou skupinou žiakov.
T: priebežne                                                                  R: pracovník dojčenského ústavu
                                                                                    Z: PhDr. M. Kminiaková
 
 
6 Fakultatívny modul:
 
Priebežne počas celého školského roku sledovať a využívať ponuky akcií a podujatí, organizované inými subjektami,  besedy, mítingy, prednášky, celoškolské podujatia, filmové predstavenia.
Aktívne a priebežne zapájať  žiakov,  riešiť problematiku VMR v rámci mimoškolských aktivít a prezentácií.                                                                                                                                                       Z:vyučujúci ETV                                                                                       triedni učitelia
 
 
Vypracovala:  PhDr. Miroslava Kminiaková
                        
V Banskej Bystrici, 22. augusta 2017
 
 
 
 
Vysvetlivky:
 
Z- zodpovedný
R-realizátor
ETV- etická výchova
VMR- výchova k manželstvu a rodičovstvu
fy- firma
 
 
[1] Koncepciu štátnej rodinnej politiky, kde v časti Základné princípy štátnej rodinnej politiky v bode C sú zahrnuté aj princípy výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
 
[2] Čiastkové úlohy sme koncipovali ako ucelené, tematicky homogénne moduly, ktoré sú členené na konkrétnejšie, obsahovo realizovateľné  submoduly.
 

Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov


Plán práce koordinátora

 

 

Nepedagogickí zamestnanci

Asistentka riaditeľky Darina Tomić
Sekretárka Margita Sokolová
Hospodárka Jana Fabriciusová
Personalistka a mzdová účtovníčka Janka Hajašová
Účtovníčka Jana Dzúriková
Technik Peter Skúpy
Školníčka Jana Pilková
Údržbár Milan Weiss
Výdajná školská jedáleň
Sobeková Milena - vedúca VŠJ
Anna Kubačková 
Michaela Eremiášová
Vigašová Katarína
Informátorky Jarmila Lerchová
Anna Richterová
Upratovačky
 
Anna Badinská
Janka Chrobáková
Katarína Kobelová
Ľudmila Krnáčová
Daniela Novotná
Eva Omastová
Jana  Pilková
Eva Rumancová
Soňa Takáčová
Silvia Tomčakovská
Janette Vidiečanová
 

 

 

 

Komisie a iné úlohy zamestnancov

Ochrana a bezpečnosť pri práci

Ing. Miroslav Repaský

 

Civilná ochrana

Milan Weiss

 

Energetik školy

Ing. Miroslav Repaský

 

Zástupca za zamestnancov ZO OZ v oblasti BOZP

Mgr. Martin Holéczy, PhD.
 

Stravovacia komisia

predseda Ing. Viera Gilányová             za školu
členovia Mgr. Monika Ďurčová         za rodičov
  Mgr. Monika Fabíková za odbory
  Milena Sobeková vedúca výdajne stravy

 

Ústredná inventarizačná komisia

PhDr. Mária Sochorová riaditeľka školy
Ing. Beáta Štubňová zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Monika Ďurčová zástupkyňa riaditeľky školy
Jana Fabriciusová hospodárka školy
Mgr. Jaroslav Šatánek vyučujúci
Jana Pilková školníčka
Peter Skúpy technik školy

 

Škodová komisia

predseda Ing. Beáta Štubňová
členovia Ing. Viera Gilányová
  Ing. Miroslav Repaský

 

Vyraďovacia komisia

predseda Mgr. Katarína Magyarová
členovia Mgr. Zdenka Kocourková
  Mgr. Soňa Husárová

 

Likvidačná komisia

predseda Mgr. Erik Bayerl  
členovia RNDr. Marcela Mozoľová
  Mgr. Janka Žilincová                

 

Komisia pre oceňovanie majetku

predseda Ing. Beáta Štubňová
členovia Ing. Miroslav Repaský
  Peter Skúpy
  Jana Fabriciusová

 

 

Vyhodnotenie dotazníka o kvalite školy

Pomoc škole

Rada školy

Rada školy
pri Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica

Zloženie rady školy:

Predseda
Ing. Ľubomír Vaňo
Podpredseda
Mgr. Eva Lešníková
Za zriaďovateľa
Ing. Mária Kolárska
 
Mgr. Ľudmila Očenášová
 
JUDr. Iveta Paračková
 
Ing. Marta Skřivánková
Za rodičov
JUDr. Zora Belková
 
Ing. Renáta Hlačiková
Za ped. zam.
Mgr. Martin Holéczy, PhD.
Za neped. zam.
Jarmila Lerchová
Za študentov
Diana Hlaváčová

 

  

 

Rada rodičov

OZ Rada rodičov GJGT v Banskej Bystrici je zapísané na MV SR pod č. spisu:
VVSN – 900/90-28095
IČO: 42007798
Bankové spojenie: VÚB B. Bystrica, 2234505959/0200

 

Klub GJGT

Darujte vaše 2% z daní

Vážení rodičia, absolventi a priatelia Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici,
touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2% z Vašich daní v prospech OZ rady rodičov Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici.
Združenie sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy, ktorú navštevuje v súčasnosti 729 žiakov denného štúdia. Máme záujem, aby sa vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi.
Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vám touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc a finančné príspevky. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí aj 2% z Vašich daní na tieto účely. Žiadneho darcu to nestojí ani cent navyše, lebo ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan sa však môže rozhodnúť o poukázaní 2% z týchto daní pre vybraný právny subjekt.
Ako občianske združenie Vás chceme osloviť, aby ste poskytli 2% z Vašich daní v prospech školy a Vašich detí. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité.
 
Dúfame vo Vašu podporu a vopred ďakujeme!
 

  
Postup na poukázanie 2% daní
 
 •  Zamestnanci:
 ·  Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
· Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
· Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b)
3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
· Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2018.
· Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
· Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
· Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
· Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
· ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
· Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa
 • podnikatelia (fyzické a právnické osoby)

  Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%podielu dane je obsiahnuté v daňovom priznaní príslušného kalendárneho roka. Prosíme – ak ste si vybrali ako príjemcu Klub Gymnázia J.G. Tajovského – uviesť do príslušných koloniek v daňovom priznaní tieto údaje:
  IČO: 14225930
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno: Klub Gymnázia J.G.Tajovského, Tajovského 25, 974 09 Banská Bystrica

 Postup krokov:pre fyzické osoby
                     pre právnické osoby 
 

   
  

 
 Prílohy na stiahnutie
 
 
 
 
 
 
 

História školy

Vznik školy a jej vývoj

História školy 

  Plénum Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 2. júla 1976 uznesením číslo 10/76 zriadilo dňom 1. septembra 1976 Gymnázium Banská Bystrica, Tajovského ulica.
  Na základe zriaďovacej listiny sa odčlenilo 16 tried a 33 pedagogických pracovníkov od doterajšieho Gymnázia v Banskej Bystrici a vytvorilo samostatnú školu.
  Vlastné vyučovanie v nových priestoroch začalo 15. októbra 1976. Odborné priestory a priestory pre vedenie školy sa postupne dokončievali, vyučovanie niektorých predmetov prebiehalo v provizórnych priestoroch. Najväčšie problémy boli s vyučovaním telesnej výchovy, pretože telocvičňa bola vo výstavbe. Cvičilo sa na chodbách a vo vestibule školy. Postupným odovzdávaním dohotovených priestorov sa rozširoval aj počet žiakov a tým aj tried.
  Od školského roku 1977/1978 sa začala na škole uskutočňovať priebežná pedagogická prax poslucháčov Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici.
                                                                                                                              
(František Adamča)
Vznik školy a jej vývoj

  Prvé stránky svojej histórie začala škola písať v roku 1976, keď na základe uznesenia pléna S KNV v Banskej Bystrici bolo od 1. septembra zriadené Gymnázium na Tajovského ulici. Prvým riaditeľom školy bol menovaný pán František Adamča, zástupcom riaditeľa sa stala pani Petronela Melicherová. Pod ich vedením vykročil na neľahkú cestu 31-členný pedagogický zbor.
  Významnou zmenou v školskom roku 1976/77 bolo odovzdanie bloku odborných učební a kabinetov, čím sa vytvorili priaznivé podmienky pre vyučovanie matematiky, fyziky, chémie a biológie. V nasledujúcom školskom roku 1978/79 sa dočkali aj vyučujúci jazykovedných predmetov, keď do užívania boli odovzdané tri jazykové učebne, z toho dve vybavené moderným audiovizuálnym systémom.
  Od školského roku 1979/1980 sa pristúpilo k postupnej realizácií Projektu novej výchovno-vzdelávacej sústavy. Tento projekt predstavoval veľmi výrazný zásah do vtedajšej koncepcie gymnázií a poslania, ktoré gymnáziá v rámci československej výchovno-vzdelávacej sústavy plnili. Hlavným zámerom bolo dosiahnuť zjednotenie troch prúdov stredného školstva, t.j. gymnázií, stredných odborných škôl a odborných učilíšť pri príprave mladej generácie. V príprave gymnázií to znamenalo posilniť ich polytechnický charakter a zaradením bloku predmetov odbornej prípravy prekonať jednostranné zameranie na teoretickú prípravu a umožniť na gymnáziách aj prípravu žiakov pre vstup do zamestnania.
  Naše gymnázium bolo zaradené medzi 5 gymnázií na Slovensku, ktoré mali overovať účinnosť novej koncepcie v I. etape. Bolo to pre nás nesporne významné ocenenie, ale súčasne aj vážny záväzok. Splnenie tejto úlohy si vyžadovalo od pedagogického zboru ako aj od žiakov nový, oveľa náročnejší prístup k plneniu povinností. V prípade pedagógov išlo predovšetkým o prekonanie vžitých, tradičných metód a postupov a osvojenie si umenia uplatňovať vo všetkých zložkách výchovno-vzdelávacieho procesu nové postupy založené na metodike problémového vyučovania a rozvoji tvorivého myslenia žiakov. Pre študentov školy, najmä pre žiakov tzv. experimentálnej triedy, vyplynuli z toho vyššie nároky na domácu prípravu s cieľom zvládnuť náročné učivo.
 

Zaujímavosti z histórie

Viete, že .....

 • naše gymnázium vzniklo rozdelením Gymnázia na Nábreží Duklianskych hrdinov na dve samostatné gymnáziá z dôvodu zvýšeného záujmu o túto formu štúdia?
 • základný kameň nášho gymnázia bol položený ešte v roku 1968?
 • naša škola začala písať svoju históriu od 1. septembra 1976?
 • prvým riaditeľom školy bol pán František Adamča?
 • v prvom školskom roku nastúpilo do 16 tried 558 žiakov pod vedením 31 členného pedagogického kolektívu?
 • naše gymnázium bolo zaradené medzi 5 škôl na Slovensku, ktoré mali od školského roku 1979/1980 overovať novú koncepciu výchovno-vzdelávacej sústavy?
 • v školskom roku 1981/1982 študovalo na našej škole už 802 žiakov v 21 triedach?
 • v školskom roku 1981/1982 boli vytvorené aj triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a rozšíreným vyučovaním fyziky a matematiky?
 • telocvičňa bola odovzdaná do užívania v školskom roku 1983/84, čo umožnilo skoncovať s provizóriom vo vyučovaní telesnej výchovy?
 • v školskom roku 1987/1988 boli vytvorené aj triedy so špeciálnym zameraním na matematiku?
 • demokratické zmeny po novembri 1989 viedli k voľbe nového vedenia školy a novým riaditeľom sa v roku 1990 stal Ing. Marián Paulus?
 • čestný názov Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského bol našej skole udelený v roku 1989?
 • vytvorením bilingválnej slovensko-francúzskej sekcie v šk. roku 1991/92 sa zavŕšilo dvojročné úsilie prezidenta Alliancie Francaise Ing. Tomáša Mártona, nového vedenia školy a širokej frankofónnej verejnosti?
 • v desiatom roku od svojho založenia tvorí bilingválnu sekciu 6 tried so 179 žiakmi a 12 vyučujúcimi, vrátane 3 francúzskych lektorov?
 • bilingválne štúdium ukončilo 159 absolventov a 10 študentov absolvovalo Lýceum C. Jullion v Bordeaux?
 • od roku 1993 je naša škola pridruženou školou UNESCO?
 • v roku 2001 bola našej škole udelená Pamätná plaketa za rozvoj Banskobystrického kraja?

 

Jozef Gregor Tajovský

Jozef Gregor Tajovský (1874 - 1940)
                                         
Rodák z Tajova pri Banskej BystriciJozef Gregor Tajovský je veľkou postavou dejín nášho národa a kultúry. Klasik slovenskej literatúry, jeden z najväčších predstaviteľov literárneho realizmu, vytvoril svojím prozaickým dielom a divadelnými hrami plastický a živý obraz svojej doby.
Kritik sociálnej nespravodlivosti a ľudskej malosti vždy stál po boku obyčajného, často bezbranného človeka, aby mu s čechovovským majstrovstvom vložil do rúk zbraň nad všetky zbrane - čistú dušu, nezlomnú silu ľudského charakteru, pred ktorým sa plní pokory skláňame...

 

Čestný názov
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
bol našej škole udelený v roku 1989.

 

 

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Erb mesta Banská Bystrica Nova villa Bystrice - nová osada Bystriciens - to je prvý písomne doložený názov mesta, ako ho uvádza listina uhorského kráľa Bella IV. z roku 1255. Listina, ktorou panovník udelil Bystrici rozsiahle mestské práva a výsady, znamenala začiatok prerodu pôvodnej osady na rozkvitajúce banské mesto.
Spočiatku sa ťažba sústreďovala na striebro, ale v 14. storočí vzrástla ťažba medi, ktorá sa postupne stala dominantou, a tak si Bystrica vyslúžila prívlastok medená. Meď sa vyvážala do Nemecka, Rakúska, Poľska, Benátok, Flanderska i Španielska. Vrcholné obdobie v ťažbe a spracovaní medi je spojené s pôsobením thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti, ktorá na prelome 15. a 16. storočia ovládla bane, zvýšila ťažbu a dosiahla obrovské zisky.
O bohatstve Thurzovcov dodnes svedčí ich výstavný dom na námestí, s unikátnymi freskami v Zelenej sieni. Z toho obdobia pochádzda oltár sv. Barbory, dielo najvýznamnejšieho gotického umelca na Slovensku Majstra Pavla z Levoče.
16. storočie bolo však i obdobím tureckých vpádov, a preto sa Bystrica obkolesila mohutnými kamennými hradbami a baštami, z ktorých sa do dnešných čias zachoval len zlomok. Svoj účel však splnili, lebo Turci sa cez ne nikdy nedostali.
Nepokojné bolo i 17. storočie, keď mesto hospodársky zaťažovali požiadavky uhorských vodcov protihabsburských stavovských povstaní. Počas Bethlenovho povstania v máji roku 1620 zasadal v Bystrici krajinský snem, ktorý zvolil Gabriela Bethlena za uhorského kráľa.
18. storočie prinieslo úpadok baníctva, mesto sa však stalo dôležitým lesníckym a administratívnym centrom, v roku 1766 sem bolo prenesené sídlo Zvolenskej stolice a v roku 1776 tu bolo založené biskupstvo. Začiatkom 18. storočia na miestnom evanjelickom gymnáziu pôsobil ako rektor významný polyhistor Matej Bel, honosiaci sa prívlastkom magnus decus Hungariae (veľká ozdoba Uhorska), po ktorom je pomenovaná i dnešná univerzita.
Najvýznamnejšou kapitolou moderných dejín Banskej Bystrice je Slovenské národné povstanie, ktoré tu malo svoje centrum. Pamätník venovaný týmto udalostiam je jednou z architektonických dominánt mesta.

Absolventi

Na Gymnáziu J. G. Tajovského od jeho založenia v roku 1976 ku dňu 1. septembra 2011 úspešne ukončilo štúdium 6 864 absolventov, medzi nimi aj množstvo osobností kultúrneho a vedeckého života:
 
Matej Bartko, člen zboru (Štátna opera)
Juraj Benčík, herec
Igor Bulla, dirigent (Štátna opera)
Dušan Cinkota, herec
Lukáš Diko, šéfredaktor spravodajstva (Televízia Markíza)
Peter Gogola, primátor mesta Banská Bystrica
Roman Hríbik, vítaz Ceny Tibora Vichtu, absolvent VŠMU a člen hudobnej skupiny Plastic Swans
Adrian Jastraban, herec
Branislav Kapala, vedúci slovenskej prekladateľskej sekcie GR (Európsky súdny dvor)
Rastislav Kožiak, vedúci katedry histórie (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - FHV)
Igor Kúchen, člen zboru (Štátna opera)
Juraj Kušnierik, spisovateľ a zástupca šéfredaktora (.týždeň)
Róbert Mistrík, vedec
Vladimír Obšil, herec (Slovenské národné divadlo)
Ján Oravec, IT vývojár (Facebook)
Peter Pellegrini, minister školstva SR
Magdaléna Renčová, vedúca katedry matematiky (UMB v Banskej Bystrici - FPV)
Adriana Sklenaříková, modelka
Dušan Šimo, operný spevák (Štátna opera)
Marián Vojtko, spevák
Jana Zvaríková, herečka
 

Ako nás nájdete

 

Zväčšiť mapu

 

 

 

 

 

 

Autobusová a trolejbusová zastávka: Tajovského SOU
Linky: 1, 3, 5, 25, 27, 32, 34, 35, 36, 80