Prijímacie konanie

Zoznam prijatých uchádzačov

Zoznam prijatých uchádzačov
na študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium
pre školský rok 2017/2018
 
 
P.č. Kód   
  1. 1725  
  2. 3453  
  3. 8987  
  4. 6124  
  5. 3422  
  6. 8306  
  7. 3150  
  8. 4019  
  9. 6524  
 10. 7893  
 11. 4283  
 12. 6275  
 13. 7062  
 14. 5368  
 15. 1269   
 16. 3843  
 17. 3992  
 18. 7560  
 19. 2921  
 20. 6687  
 21. 2744  
 22. 5169  
 23. 8257  
 24. 3977  
 25. 6164  
 26. 7443  
 27. 5713   
 28. 8502  
 
 
Zákonní zástupcovia riadne ospravedlnili neúčasť dvoch uchádzačov na prijímacej skúške v dňoch 28.-29.3.2017. Riaditeľka školy ospravedlnenie akceptovala a po prijímacích skúškach konaných v dňoch 28.-29.3.2017  prijala 28 žiakov do prvého ročníka. V zmysle § 66, ods. 9, Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov určí dvom uchádzačom náhradný termín prijímacej skúšky po 3.4.2017. Zoznam prijatých uchádzačov bude doplnený o dve miesta podľa aktualizovaných výsledkov  a zverejnený na webovom sídle školy.

 

 

Deň otvorených dverí

Bilingválne triedy

  

Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať   

 10. októbra 2017 o 9,30 hod.
 
na deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium v triede so 
 
 -  zameraním na bilingválne štúdium
  - s profiláciou na matematiku
 
Vedenie školy poskytne záujemcom informácie o štúdiu aj v inom termíne.
 
Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy od 9,00 hod.
 
Účasť na DOD potvrďte prostredníctvom  základnej školy.
 

V prípade, že základná škola neorganizuje účasť na DOD, tak individuálne  na e-mailovú adresu:  mdurcova@gmail.com  alebo telefonicky na tel. číslo  048/413 52 37  do 5.októbra 2017.

 
                                                                        PhDr.Mária Sochorová
                                                          riaditeľka školy
 
 

 Ako bolo na dni otvorených dverí pre bilingválne triedy

 

Triedy s profiláciou

Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať
8. novembra 2016 o 9,30 hod.
na deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium v triedach
 
 -      s  profiláciou  na matematiku
 -       s profiláciou na prírodovedné predmety (BIO,CHE)
 
Vedenie školy poskytne záujemcom informácie o štúdiu aj v inom termíne.

Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy od 9,00 hod.

Svoj záujem oznámte   na e-mailovú adresu: mozolova.m@gmail.com

alebo potvrďte telefonicky na tel. číslo  048/
  
                                                                      PhDr.Mária Sochorová
                                                             riaditeľka školy
 

 
  

Všeobecné triedy

Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať
 6. februára 2018 od 8.00 hod.
 
na deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem
 o  štúdium na našej škole v študijnom odbore 7902 J gymnázium.
 

V tomto čase budú podávané informácie aj o otvorení triedy s profiláciou na prírodovedné predmety.

 Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy od 8,00 hod. do 8,30 hod.

  
V tento deň, ale aj v inom termíne, radi privítame  rodičov žiakov, ktorí majú záujem informovať sa o štúdiu na našej škole.


 Do 31. januára 2018 oznámte svoj záujem na e-mailovú adresu:  

mozolova.m@gmail.com

 alebo telefonicky na tel. číslo   048/413 52 37
 

 

 

  

 

                                                                   PhDr. Mária Sochorová

                                                       riaditeľka školy

 

 
 

 

 

 

Kritériá

 

Organizácia prijímacích skúšok do slovensko-francúzskej triedy

STREDA 4.apríla 2018

8.30 -  9.00    Prezentácia žiakov vo vestibule školy
9.05 - 11.05   Testy na overenie špeciálnych zručností  a schopností 
Pedagogický  dozor  a  vyhodnotenie  testov  zabezpečuje:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  v  Banskej Bystrici

ŠTVRTOK 5.apríla 2018
 
8.30 - 9.00      Prezentácia žiakov vo vestibule školy
9.05 - 9.20      Organizačné pokyny pre žiakov vyučujúcimi, ktorí budú na dozore na matematike
9.20 -10.20      Test z matematiky
10.20 -10.40     Prestávka
10.40 -10.45     Organizačné pokyny pre žiakov vyučujúcimi, ktorí budú na dozore na slovenskom jazyku
10.45 -11.30     Test zo slovenského jazyka
Pedagogický  dozor  a  vyhodnotenie  testov  zabezpečuje:
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici
 
VÝSLEDKY BUDÚ ZVEREJNENÉ VO ŠTVRTOK  5.4.2018  PO 16.30 HODINE.
 

                                                                                 PhDr. Mária Sochorová                                                                                                                         riaditeľka školy